ROK ZA ODDAJO PRIJAVNIC NA POPRAVNI ALI DOPOLNILNI IZPIT ZA 1. ali 2. LETNIK PROGRAM SPI FRIZER JE  DO PETKA, 22. 6. 2018 DO 12.00 URE V TAJNIŠTVO!

 28. člen Pravilnika o ocenjevanju znanja v srednjih šolah določa, da:
v spomladanskem izpitnem roku lahko dijak opravlja največ dva izpita in da mora dijak opraviti dopolnilni izpit pred popravnim izpitom.

29. člen Šolska pravila ocenjevanja:
Dijak opravlja izpite v šoli, v kateri je vpisan. Dijak odda pisno prijavo najkasneje 5 delovnih dni pred datumom začetka opravljanja izpitov. Dijak se lahko pisno odjavi od izpita najkasneje 3 delovne dni pred datumom začetka opravljanja izpitov.

Vsi dijaki, ki se boste prijavili, oddate pravilno izpolnjene, natisnjene in podpisane prijavnice v tajništvo šole do zgoraj navedenega dne do 12. ure. Prijavnic, ki ne bodo pravilno izpolnjene in oddane do roka, ne bomo upoštevali.

Dostopnost