Projekt Pozor(!)ni za okolje organizira družba Googyear Dunlop Sava Tires. Na začetku šolskega leta smo na šolo dobili vabilo za sodelovanje.

Klikni za povečavo!

V aktivu učitelje matematike, naravoslovja in tehnologije smo se odločili, da se naša šola pridruži projektu. Preučili smo Natečaj in pogoje sodelovanja.

V septembru smo pripravili prijavo in v njej določili cilje in aktivnosti, ki jih bomo izvajali na šoli.

Cilji:

  1. Osvestiti dijake o pomenu ločevanja odpadkov, zmanjšanja količine komunalnih odpadkov in načinu in pomenu predelave bioloških odpadkov, papirja, stekla, embalaže.
  2. V šolski prostor vpeljati ločeno zbiranje bioloških odpadkov in nevarnih odpadkov ter s tem zmanjšati količino komunalnih odpadkov za polovico.
  3. Pri dijakih in strokovnih sodelavcih dvigniti zavest o pomembnosti ločevega zbiranja nevarnih odpadkov, ki v naši šoli in stroki nastajajo v velikih količinah.
  4. Dijake poučiti o pomenu in načinih odgovornega ravnanja z viri – električno energijo, toploto, papirjem., pogonskimi gorivi.

Aktivnosti:

1. Vse koše za posamezne frakcije odpadkov bomo barvno označili, tako da bodo vsi koši in/ali vrečke za posamezne frakcije iste barve: embalaža rumeno, papir modro, biološki odpadki rjavo, komunalni odpadk zeleno, nevarni odpadki rdeče.
2. Nad koši po hodnikih in jedilnicah bomo v višini oči namestili plakate ustrezne barve, na katerih bo jasno, strnjeno in jedrnato označeno, katera vrsta odpadkov sodi v posamezni koš in katera ne.
3. V jedilnici bomo namestili koše za ločeno zbiranje bioloških odpadkov.
4. Po učilnicah bomo namestili majhne koške za biološke odpadki.
5. V jedilnici bomo nalestili tudi primerno velike koše (zaboje) za zboranje embalaže, saj je večina hrane postrežena v plastični embalaži in sedanji koši niso dovolj veliki.
6. Ob dežurni mizi v avli šole bomo namestili zabojnik za zbiranje odpadnih baterij, kartuš.
7. V salonih, kjer se izvaja praksa bomo namestili primerno obarvane koše za zboranje nevarnih odpadkov (odpadna kozmetika, barve, laki, embalaža le-teh,…)
8. Ob potkah pred šolo bomo oznalčili koše z ustreznimi barvami in v njih ločeno zbirali frakcije. Zraven teh košev bomo postavili table z enakimi navodili, kot nad koši po hodnikih.
9. Ob vhodu na parkirišče bomo nastavili koše za ločeno zbiranje embalaže in komunalnih odpadkov.
10. Ob vhodu bomo namontirali pepelnike z peskom, da bodo dijaki primerno ugašali cigarete in primerno odmetavali cigaretne ogorke med komunalne odpadke.
11. Dežurni dijaki, varnostnik in reditelji posameznih razredov v času malice dobo zadolženi, da nadzorujejo ločeno sortiranje odpadkov v jedilnici in pred šolo.
12. V začetnih tednih bomo v jedilnici uvedli dodatnega dežurnega dijaka (3 ure dnevno), ki bo nadzoroval ločevanje dijakov in dijakov pri tem svetoval.
13. Na wc-jih bomo koše za papirnate brisače označili z rjavo barvo (biološki odpadki) in nad njimi ovesili obvestilo, da gre za biološke odpadke in kaj vse se sme v tiste koše metati.
V wc-jih bomo še nadalje imeli manjše koše za komunalne odpadke, ki bodo primerno barvno označeni in jim bo dodano obvestilo.
14. Vse dijake 1. letnikov smo pri predmetu naravoslovje v obsegu treh šolskih ur poučili o pomenu in načinu ločevanja odpadkov.
15. Z vsemi dijaki 2. letnikov smo pri predmetu naravoslovje ponovili ločevanje odpadkov, ki so ga podrobno obdelali lani.
16. Obiskali bomo Zbirni center za ravnanje z odpadki Barje. Prvi letniki si ga bodo ogledali v okviru naravoslovnega dne, 2.letniki pa v okviru ekološki vsebin ID.
17. Za učitelje bomo organizirali izobraževanje o ločevanju odpadkov po sistemu, ki velja za MOL. Poseben poudarek bo na ločenem zbiranju nevarnih odpadkov, ker le-teh v okviru naše stroke nastaja veliko.
18. Vsak razred bo eno razredno uro namenil pogovoru o pomenu ločevanja odpadkov in odgovorne rabe virov, načinih varčevanja z električno energijo, toploto, papirjem.
19. Čistilke in hišnika bomo poučili o novem sistemu ločevanja odpadkov.
20. Naši zabojniki za odvoz odpadkov bodo ločeni od ostalih, dostop do omejen samo pooblaščenim osebam.

Ker je bil rok za oddajo prijav podaljšan 26. oktober, 8. novembra pa smo dobili obvestilo, da smo izbrani v projekt.

V ponedeljek, 12. 11. 2012 je potekalo podpisovanje Pisma o nameri o partnerstvu v kampaniji, s katero smo uradno pristopili k projektu.

Dostopnost