Izpis iz evidence – izgubljeno spričevalo

OPOZORILO:
Če želite izpis, ki je starejši od leta 1984 (se pravi, da ste šolanje zaključili pred tem letom), se obrnite na Srednjo poklicno in strokovno šolo Bežigrad http://www.spssb.si/kontakt/, ker je arhiv teh dokumentov pri njih.

Za izdajo izpisa iz evidence kot nadomestne listine za dvojnik letnega spričevala, obvestila o uspehu, spričevala o zaključku izobraževanja ipd. je potrebno oddati vlogo, ki jo dobite na povezavi Vloga za izdajo izpisa iz evidence

Postopek je naslednji:

  1. Natisnite, izpolnite in podpišite zgornjo vlogo
  2. Plačajte položnico z ustreznim zneskom in skenirajte potrdilo o plačilu
  3. Skenirano VLOGO in POLOŽNICO ZA ADMINISTRATIVNE STROŠKE pošljite na info@frizerska.si ali po navadni pošti na SFŠ Ljubljana, Litostrojska 53, 1107 Ljubljana
  4. Najkasneje v roku 15 dni, (potrudimo se pa, da je veliko prej) boste dobili željene dokumente s priporočeno pošto.

Plačati je treba 2 položnici: eno za administrativne stroške in drugo za upravno takso

Položnica za administrativne stroške:

Poloznica za izpis iz evidence

Položnica za upravno takso:

položnice-upr-taksa

UPRAVNA TAKSA – ZNESKI

Število izpisov Znesek
1 1,81€
2 3,62€
3 5,43€
4 7,24€
5 9,05€

Zakonske podlage si lahko preberete tukaj:

1. 36. člen Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (UL RS, št. 59/2012): (1) Če imetnik oziroma upravičenec izgubi spričevalo ozir. obvestilo o uspehu, ali se to poškoduje, uniči ali odtuji ozir. ponaredi, mu šola izda nadomestno javno listino v obliki izpisa iz evidence na podlagi izjave, v kateri se navedejo razlogi za izdajo nadomestne javne listine.

2. Administrativni stroški izdaje Izpisa iz evidence, ki znašajo:

  • za izpise izgubljenih spričeval zadnjih petih let – 20 EUR
  • za izpise starejših spričeval – 30 EUR
  • za stroške dela izdaje sklepa o verodostojnosti izdanih javnih listin zavoda – 15 EUR

Cene veljajo za en izpis. Če je izpisov več, se znesek ustrezno poveča.

3. Na podlagi popolne vloge (izjave in plačanih stroškov izdaje Izpisa iz evidence in upravne takse) šola izda izpis iz evidence najkasneje v roku 15 dni (4. odstavek 179. člena ZUP (UL RS, št. 80/99, 70/2000, 73/2004, 22/2005-UPB1, 119/2005, 24/2006-UPB2, 105/2006-ZUS-1, 126/2007, 65/2008, 47/2009, 48/2009, 8/2010).

Dostopnost