Pogoje, način in postopek opravljana zaključnega izpita v izobraževalnih programih nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja določa Pravilnik o zaključnem izpitu (Uradni list RS, št. 56/08, 50/10, 23/11), ki ga na podlagi drugega odstavka 75. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06) izdaja minister za šolstvo in šport. Zaključni izpit se opravlja v skladu z izobraževalnim programom »Frizer SPI« in šolskimi pravili o zaključnem izpitu, ki so dostopna na spletni strani Srednje frizerske šole Ljubljana.

1. OPRAVLJANJE ZAKLJUČNEGA IZPITA

Zaključni izpit lahko opravlja kandidat, ki je uspešno končal zaključni letnik srednjega poklicnega izobraževanja oziroma je dosegel predpisano število kreditnih točk in je opravil druge s programom določene obveznosti.
Izpiti zaključnega izpita se lahko opravljajo v različnih izpitnih rokih (spomladanskem, jesenskem in zimskem), vendar največ trikrat v letu. Kandidat lahko zaključni izpit ali posamezni izpit popravlja oziroma izboljšuje večkrat. Ustni in pisni del izpita opravlja v različnih dneh, vendar v istem izpitnem roku.

2. OBSEG IN ZGRADBA ZAKLJUČNEGA IZPITA

Obseg in zgradbo zaključnega izpita določa izobraževalni program, ki je dostopen na spletnem naslovu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport:
http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2011/programi/SPI/index.htm
http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2011/programi/SPI/frizer_2010/kazalo.htm

Zaključni izpit obsega:
• slovenščino (pisno in ustno),
• storitev in zagovor.

Ključne in poklicne kompetence, način opravljanja izpita in ocenjevanje določata ustrezna izpitna kataloga, objavljena na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport:
http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2011/programi/SPI/frizer_2010/kazalo.htm
http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Datoteke/kurikulum/Programoteka/IK_2011/IK_Frizer_SPI_feb.2011_nov.doc
http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2011/programi/SPI/KZ-IK/katalog.htm

3. OPROSTITEV OPRAVLJANJA IZPITA

Kandidat, ki je v zaključnem letniku pri slovenščini dosegel oceno odlično, je pri zaključnem izpitu oproščen opravljanja tega izpita.

4. STORITEV IN ZAGOVOR

V šolskem letu 2013/2014 je za storitev razpisana tema:
Slavnostne pričeske za zaključni ples
Kandidat v sklopu izbrane teme na zaključnem izpitu opravlja naslednja dela:
– zahtevno barvanje na ženskem modelu (dvostopenjsko barvanje ali dvobarvni prameni),
– žensko modno striženje in oblikovanje pričeske s fenom in ščetko (na ženskem modelu),
– oblikovanje slavnostne večerne pričeske za zaključni ples (na ženskem modelu),
– ličenje za zaključni ples (na istem modelu),
– nega rok in nohtov (na istem modelu),
– moško striženje in oblikovanje pričeske za zaključni ples (na moškem modelu),
– poročilo (pisna naloga) in spremljajoča dokumentacija storitev ter zagovor (predstavitev in evalvacija opravljenega dela).

Mentorji druge izpitne enote (storitev in zagovor) zaključnega izpita v šolskem letu 2013/2014 so:

– Mojca Čuden (3. a, 3. b, 3. c)
– Silva Trstenjak (3. a, 3. b, 3. c)
– Karmen Markovič (3. č, 3. d)
– Renata Strmec (3. č, 3. d)

Časovni razpored in postopek oddaje poročila o storitvah:
 

2. 4. 2014  Oddaja osnutka poročila mentorju v e-obliki v spletni učilnici in tiskani obliki, ki jo oddajo v tajništvu – ravnatelju.
18. 4. 2014  Jezikovni, strokovni pregled osnutka in povratna informacija mentorja.
5. 5. 2014  Oddaja končne verzije osnutka poročila mentorju v e-obliki v spletni učilnici in tiskani obliki.

Dijak mora oddati poročilo o storitvah v skladu z obrazci in navodili šole, ki je jezikovno in slovnično ustrezno in pregledano, drugače mentor poročilo zavrne in kandidat ne more pristopiti k drugi izpitni enoti zaključnega izpita v roku prijave. 

5. KOLEDAR ZAKLJUČNEGA IZPITA 2013/14

6. PRIZNAVANJE OPRAVLJENIH IZPITOV

Kandidatu, ki si je pridobil srednjo poklicno ali enakovredno izobrazbo po prejšnjih predpisih oziroma je pri zaključku izobraževanja opravil izpit iz prve izpitne enote, se pri pridobitvi novega naziva srednje poklicne izobrazbe prizna slovenščina (italijanščina oziroma madžarščina na narodno mešanem območju), ne glede na način zaključka izobraževanja, ki je tedaj veljal.
Kandidatu, ki je opravil enakovreden izpit iz druge in tretje izpitne enote zaključnega izpita po drugem programu, se to prizna kot uspešno opravljen izpit iz izdelka oziroma storitve in zagovora.
Če je kandidat opravil izpit samo iz druge ali samo iz tretje izpitne enote, se mu prizna sorazmeren del izpita iz izdelka oziroma storitve in zagovora.
Kandidatu iz prvega odstavka tega člena se prizna izdelek oziroma storitev in zagovor, če so vsebine enakovredne v obsegu najmanj 70 %.

ŠOLSKA KOMISIJA ZA ZAKLJUČNI IZPIT

Zaključni izpit na šoli vodi šolska komisija za zaključni izpit, ki jo sestavljajo: predsednik, namestnik, tajnik, trije člani in njihovi namestniki.

Šolsko komisijo za zaključni izpit Srednje frizerske šole Ljubljana sestavljajo:
1. mag. Primož Hvala Kamenšček, predsednik
2. Saša Hiti, namestnica predsednika
3. Sanda Smrekar, tajnica ŠK ZI
4. Tajana Aleksić Peter, članica
5. Nada Medved, namestnica
6. Vesna Navodnik Ocvirk, članica
7. Darja Pirkmaier Maklin, namestnica
8. Romana Marolt, članica
9. Marinka Jarm, namestnica

Več informacij v zvezi z zaključnim izpitom dobite pri tajnici šolske komisije za zaključni izpit, Sandi Smrekar, v času govorilnih ur.

Glej še:

Dostopnost